ikona home
ikona home

logo recal

napis aktualnosci

Stanowisko Fundacji RECAL w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Fundacja (na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych) RECAL, jako profesjonalny podmiot od ponad 20 lat wspierający w Polsce odzysk i ponowne zagospodarowanie m.in. aluminiowych puszek po napojach z uwagą przygląda się pracom nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

Z zadowoleniem przyjęliśmy deklaracje złożone przez przedstawicieli ministerstwa dotyczące doprecyzowania przepisów na dalszym etapie prac. Ważne jest bowiem, aby projektując nowe regulacje w jak najbardziej słusznym celu nie zakłócić lub wręcz spowodować załamania dobrze funkcjonującego w naszym przypadku systemu zbiórki i przetwarzania opakowań aluminiowych.” – podkreśla Jacek Wodzisławski Prezes Zarządu Fundacji RECAL.

Jednocześnie:

Fundacja pozytywnie odbiera główny cel nowej regulacji, jakim jest zwiększenie kontroli nad procesem przechowywania i przetwarzania odpadów, co pozwoli istotnie ograniczyć negatywne zjawiska takie, jak pożary składowisk czy porzucanie odpadów.

Fundacja zwraca jednak uwagę, że proponowane przepisy, mimo słusznego celu, mogą zakłócić lub wręcz uniemożliwić funkcjonowanie systemu recyklingu aluminiowych puszek po napojach. W efekcie, Polska może w perspektywie krótko- i średniookresowej nie wypełnić celów w zakresie odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych zawartych w dyrektywach UE/ waste package przyjętych przez Radę Unii Europejskiej 22 maja br. Obecnie funkcjonujący system działa w sposób dobry, pozwalając na recykling 80% aluminiowych puszek po napojach, i jest najlepszym przykładem organizacji zamkniętego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce.

Szczególny niepokój RECAL budzą regulacje związane ze zobowiązaniem do posiadania nieruchomości na własność lub w użytkowaniu wieczystym przez podmiot zajmujący się gospodarowaniem odpadami komunalnymi lub pochodzącymi z przetworzenia odpadów komunalnych (proponowany art. 41b ustawy). Takie rozwiązanie może być uzasadnione wobec podmiotów magazynujących odpady lub też wprost prowadzących składowiska odpadów. Inaczej jest w przypadku części odpadów pozyskiwanych w sposób selektywny, a zwłaszcza metali, czyli materiałów permanentnych. Po pierwsze, metale nawet jako odpad mają wartość jako surowiec i bez utraty jakości mogą być poddawane recyklingowi w nieskończoność. Stanowią jednak część odpadów komunalnych, które podlegają składowaniu lub magazynowaniu. Metale wydzielone z odpadów komunalnych są niepalne i ryzyka związane z ich zapłonem nie występują. Podobnie, ze względu na ich bardzo wysoką wartość jako surowca (kilka tysięcy złotych za jedną tonę), równie abstrakcyjne jest ryzyko ich pozostawienia przez właściciela na nieruchomości nie będącej jego własnością.
W przypadku całej branży zbierania i przetwarzania aluminiowych puszek po napojach – większość dużych podmiotów nie prowadzi działalności na nieruchomościach, których jest właścicielem, a jedynie jest najemcą. Rozwiązanie dotychczas proponowane w ustawie wraz z zawartymi w niej przepisami przejściowymi, może spowodować załamanie całej branży skupu opakowań aluminiowych pochodzących w 100% z gospodarstw domowych, gdyż tylko nieliczne podmioty będą w stanie wykazać się prawem własności nieruchomości, na której prowadzą działalność.

Jednocześnie warto zauważyć, że cele związane z kontrolą nielegalnych składowisk i porzuceń odpadów na nieruchomościach można osiągnąć w zupełnie inny sposób. Projektowana nowelizacja do ustawy o odpadach już teraz przewiduje zabezpieczenie roszczeń związanych z usunięciem odpadów miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Takie zabezpieczenie może dotyczyć także sytuacji, gdy podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów prowadzi działalność na nieruchomości, która nie jest jego własnością.

Dodatkowo proponowana regulacja zakazuje przywozu na teren kraju zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych (art. 11b). Biorąc pod uwagę, że złom puszki aluminiowej to najcenniejszy surowiec stosunkowo powszechnie występujący w odpadach komunalnych zakaz taki byłby bardzo niekorzystny dla polskiej gospodarki i przemysłu (Polska jest regionalnym liderem produkcji opakowań aluminiowych) i nie przyczyni się do zrealizowania celu jaki przyświeca ustawodawcy. Wymagane są tu więc dalsze prace doprecyzowujące.

Dlatego właśnie Fundacja RECAL niezmiennie deklaruje gotowość do rzetelnej, merytorycznej współpracy i jest otwarta na konstruktywny dialog przy wypracowywaniu rozwiązań prawnych, które będą sprzyjać skutecznej regulacji gospodarki odpadami.

Warszawa, 6 lipca 2018 r.